Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.deblikkenkaars.nl Hierna te noemen R.Wessels Algemeen. Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. R.Wessels heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. 

Artikel 1. Definities De Consument Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Bestelling(-en) Een door R.Wessels ten name van de consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten. Product (-en) Een product, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van R.Wessels op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden. Zending(-en): ·Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van R.Wessels verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking. Voorwaarden: ·De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die R.Wessels van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten aan de consument, en voor zover R.Wessels kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen. 

 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen R.Wessels en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de R.Wessels, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

 Artikel 3. Aanbiedingen. Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4. Levering. 1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. 2. De leveringsvoorwaarden worden overeenkomstig de laatst geldende Incoterms-2000 , EXW normen van de internationale Kamer van Koophandel uitgelegd, tenzij anderszins wordt bepaald. 3. Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het adres van de consument. 

 Artikel 5. Levertijd 1. De door R.Wessels opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens ovennacht met nooit meer dan drie weken overschrijden. 2. Bij niet tijdige levering dient de consument, R.Wessels via de contactpagina van www.deblikkenkaars.nl in gebreke te stellen en R.Wessels een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 

 Artikel 6. Technische eisen.

 Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is consument er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. 

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten. 
1.Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door R.Wessels te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteit- en / of garantieaanduiding. 

2.R.Wessels mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan R.Wessels verstrekte informatie en gegevens. 

3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan R.Wessels 
 

Artikel 8. Retourneren . 1.Bedenktijd en ontbindingsrecht Als je een aankoop doet bij www.deblikkenkaars.nl krijg je 14 kalenderdagen bedenktijd. De bedenktijd begint op de dag nadat je order is geleverd. Deze periode geeft je de mogelijkheid het product te bekijken en de tijd om na te denken of je de order wilt houden of retourneren.(Vul hem nog niet met vloeistof als u nog niet zeker bent of u het bestelde artikelen wilt houden of retour sturen, als hij gevuld is geweest met vloeistof dan vervalt de retour regeling Binnen de bedenktijd heb je als koper het recht om, zonder opgave van reden, de koop te ontbinden. Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer je het product hooguit hebt gebruikt in zoverre dat je kunt beslissen of je het wilt houden of niet. Niet-toegestane handelingen Als koper mag je, met betrekking tot het product waarvan de koop ontboden is/wordt, geen handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan de fabrikant of door de fabrikant aangewezen personen. Ook mag je geen handelingen verrichten waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door R.Wessels niet meer als nieuw kan worden aangeboden. Schadevergoeding door de koper Indien je binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet je de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften van de fabrikant. Dit is alleen anders wanneer de schade is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. Als koper kun je de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Dat kun je doen door nauwkeurig alle retour instructies na te leven die www.deblikkenkaars.nl je bij de orderbevestiging verstrekt. Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft R.Wessels het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het product uit te proberen. Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending. 

2.Niet-retourbare producten In principe geldt het recht op ontbinding niet voor: producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; bv Als ze al gevuld zijn geweest met lampenolie of een andere vloeistof zodat wij ze niet meer als nieuw kunnen verkopen. 

3.Annulering Wil je een nog niet ontvangen bestelling annuleren? Neem dan contact op met onze klantenservice via mail dan annuleren wij kosteloos je bestelling. Een eventuele, door ons ontvangen vooruitbetaling wordt meestal binnen enkele werkdagen (en uiterlijk binnen 14 dagen) teruggestort. 

4.Retourneren binnen de bedenktijd Wil je een product binnen de wettelijke termijn van 14 dagen bedenktijd na ontvangst retourneren? Neem dan de volgende actie: Geef je retour opdracht dan schriftelijk via e-mail of post door op het contactformulier van www.deblikkenkaars.nl Retourzendingen zijn altijd voor rekening en risico van de koper. U mag het product niet onder rembours terugsturen. 


 Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen.

 1. De consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaak is geleverd of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik. 

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen drie dagen na levering aan R.Wessels te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt R.Wessels zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding. 

3. De consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken. 4. R.Wessels aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij het niet nakomen van deze algemene voorwaarden. 

5. De geleverde goederen die door de consument zijn afgewezen zoals beschreven in artikel 8.1 kunnen slechts aan R.Wessels worden geretourneerd indien R.Wessels vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend. 


 Artikel 10. Prijs. 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor consumenten
- in Euro
- inclusief BTW
- op basis van door R.Wessels gehanteerde minimum hoeveelheden. Bezorgkosten voor levering in Nederland € 6,95 

 Artikel 11. Betaling. 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant vooraf te geschieden. Artikel 12 COPYRIGHT, MERKRECHT EN GEBRUIK BEELDMERKEN 1. Het bedrijf www.deblikkenkaars.nl van R.Wessels laat logos en afbeeldingen zien die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen. 

2. De producten aangeboden op deze website geven slechts onze collectie en mogelijkheden weer. 

3. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop. 

4. Iedere order wordt speciaal op verzoek van de Koper geproduceerd en kan derhalve niet geretourneerd worden. Ieder product wordt geproduceerd volgens specifieke eisen en wensen van de koper. R.Wessels gaat ervan uit dat de Koper die een Overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, Koper hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk. 

5. R.Wessels zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de Koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de Koper. 

6. R.Wessels is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door Koper bestelde logos / beeldmerken. 

7. R.Wessels produceert enkel Producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen in opdracht van de Koper. Voor de inhoud van de door de koper bestelde teksten of figuren of aangeleverde bestanden is de koper zelf verantwoordelijk. Doordat R.Wessels de koper zijn opdracht aanneemt en de door de koper bestelde producten levert, nemen wij geen verantwoordelijkheid hiervoor. R.Wessels staat dus ook niet garant voor eventuele schrijffouten of onvolledigheden. R.Wessels is tot geen andere garantie gehouden dan in deze algemene voorwaarden bepaald. 


Herhaling art.12 R.Wessels gaat ervan uit dat eenieder die een order plaatst waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo/beeldmerk. R.Wessels zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo/beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de koper. Alle logo's die op deze website worden weergegeven dienen om aan te geven wat de mogelijkheden zijn en wat R.Wessels zoal kan produceren indien daarom gevraagd wordt. Het is mogelijk voor klanten om orders te plaatsen van deze logo's/beeldmerken, echter gaat R.Wessels er dan automatisch vanuit dat de koper toestemming heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar. R.Wessels is derhalve niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze logo's/beeldmerken

Afdrukken